Deskundigheidsbevordering

Werken met de verplichte meldcode, uitleg kindcheck en aanscherping spreekplicht
Een instelling voor residentiële en ambulante hulpverlening aan adolescenten en volwassenen met verslavingsproblematiek heeft behoefte aan een dagdeel deskundigheidsbevordering over de gevolgen voor hen in verband met de Kindcheck in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het dagdeel bevat zowel onderricht in hoe werkers kindermishandeling signaleren als uitleg van de Kindcheck als aanscherping van de spreekplicht bij een verzoek om informatie van een jeugdzorgwerker in het kader van een OTS.

Kinderbeschermingsmaatregelen
Clientvertrouwenspersonen in de jeugdzorg willen graag een of meerdere dagdelen de kennis over o.a. de ondertoezichtstelling (OTS) de gezagsbeëindigende maatregel binnen de organisatie opfrissen. Gewerkt wordt aan de hand van de casus van de werkers.

Inzet geregistreerd jeugdzorgwerkers
Een gemeentelijk CJG wil voldoen aan de norm van verantwoorde werktoedeling. Uitleg van kwaliteitskader jeugd en wat zijn eisen wanneer je werkt in de jeugdzorg, zoals beroepscode, tuchtnorm, richtlijnen.

Privacy, beroepsgeheim en AVG
Een grote jeugdzorgaanbieder wil zijn medewerkers een of meerdere dagdelen bijscholen over hoe men omgaat met privacy en beroepsgeheim. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de eisen die gesteld worden vanuit de nieuwe AVG, zowel voor de medewerkers als voor de organisatie. Ook inzage, correctie en vernietiging van het dossier komt aan bod. Welke informatie mag je delen met andere hulpverleners, scholen en wijkteams of gemeente?

Signs of Safety
Voor het project RAK (regionale aanpak kindermishandeling) geef ik vanaf 2011 training/intervisie aan werkers van diverse jeugdzorginstellingen. Vanaf 2017 worden alle werkers van WijEindhoven getraind en verzorg ik 7 bijeenkomsten intervisie van 3 uur. We werken aan de hand van leervragen van werkers. Alle aspecten van SOS komen aan bod.