Training Juridisch Kader Veilig Thuis

Ik bied aan twee Veilig Thuis organisaties de training Juridisch Kader Veilig Thuis aan. Voor deze training is SKJ accreditatie aangevraagd.

Korte beschrijving van de training: De training Juridisch Kader veilig Thuis bestaat uit kennis vergaren over het kader waarbinnen Veilig Thuis werkt. De juridische basis wordt toegelicht en gekoppeld aan de praktijk door het bespreken van casuïstiek. Onderwerpen zoals wat zijn de bevoegdheden van Veilig Thuis en wat is de relatie met het locale veld, maar ook onderwerpen als ouderschap, beroepsgeheim (de nieuwe AVB), dossiervorming (waarheidsvinding) en de meldcode (de aanscherping) en meldrechten komen aan bod.

Leerdoel:

Leeruitkomst: Na het volgen van de training kennen de deelnemers zowel wet- en regelgeving als het Handelingsprotocol zoals gebruikt binnen Veilig Thuis. Deelnemers kunnen deze kaders toepassen bij casussen van henzelf en collega’s ondersteunen bij vragen rondom deze wettelijke kaders. Deelnemers herkennen in hun eigen casuïstiek waar een inhoudelijke vraag tevens een juridische vraag behelst. Deelnemers weten op welke vlakken gerelateerd aan deze training zij extra kennis en vaardigheden dienen te vergaren en wat hun huidige expertise, zowel qua kennis als vaardigheden, ten aanzien van het juridisch kader is.

In elke casus spelen juridische vraagstukken zoals wie heeft het ouderlijk gezag, is er sprake van een ondertoezichtstelling, heb ik toestemming nodig om gegevens te delen met andere hulpverleners of ketenpartners enzovoort.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming:
De training is van essentieel belang voor het goed kunnen volgen en uitvoeren van bijna alle richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Met name de richtlijnen Kindermishandeling, Uithuisplaatsing, Crisisplaatsing, Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp, maar ook bij de andere richtlijnen zijn de juridische kaders onmisbaar en onderdeel van de richtlijnen.

De training bestaat uit een twee dagdelen. Als voorbereiding lees je het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Het totaal aantal uren die je aan deze training besteed is dan 10,5 uur Via het SKJ zal een digitaal certificaat worden verstrekt.